PL | EN

REJESTRACJA KROK PO KROKU

KROK PO KROKU

Jeżeli chcesz studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu koniecznie zapoznaj się z warunkami i harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na wybrany przez Ciebie kierunek na rok akademicki 2024/2025. Przeczytaj także klauzulę informacyjną RODO, a następnie zarejestruj się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK. Elektroniczna rejestracja kandydatów obowiązuje na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W ramach jednego profilu w IRK możesz zapisać się na dowolną liczbę kierunków studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Od momentu otwarcia rejestracji aż do jej zamknięcia możesz wielokrotnie logować się do swojego profilu w IRK, uzupełniać oraz zmieniać/poprawiać wprowadzone dane (oprócz danych identyfikacyjnych). Natomiast po zamknięciu rejestracji w IRK, dostęp do edycji danych w IRK jest możliwy na Twój wniosek skierowany do właściwej komisji rekrutacyjnej KR, wysłany z podanego podczas rejestracji adresu e-mail.

Jeśli w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji jesteś osobą niepełnoletnią to podczas składania dokumentów w siedzibie właściwej KR musisz przedstawić zgoda rodzica na udział w rekrutacji i podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.

UWAGA! Pamiętaj, że to Ty ponosisz konsekwencje wynikające z błędnej rejestracji w IRK: błędnego lub niekompletnego wypełnienia pól formularzy lub podania informacji niezgodnych z posiadanymi dokumentami. Rozbieżność pomiędzy danymi wprowadzonymi do IRK a treścią dokumentów składanych przez Ciebie, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub brakiem możliwości udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych, niezależnej od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lub okresowego przeciążenia naszych serwerów, uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub wprowadzenia zmian przez kandydata.


1

KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI

UWAGA! Wnioskując o usunięcie danych osobowych, powinieneś uprzednio zaznaczyć rezygnację w swoim profilu w IRK na wszystkich kierunkach studiów, na których ubiegałeś się o przyjęcie.


2

KROK 2 - REJESTRACJA WSTĘPNA

Zarejestruj się bezpośrednio przez link:

dla kandydatów na studia w j. polskim: https://irk.umw.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html?locale=PL
dla kandydatów na English Division: https://recruitment.umw.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html?locale=en

lub kliknij w przycisk logowania na stronie rekrutacji: https://rekrutacja.umw.edu.pl/rejestracja/, następnie:

 • kliknij w ikonkę
 • wpisz i ZAPAMIĘTAJ adres e-mail oraz hasło. UWAGA! Każde logowanie do systemu IRK następuje po podaniu loginu (którym w IRK jest adres e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie zakładania profilu
 • wypełnij formularz rejestracyjny – sprawdź poprawność danych
 • jeżeli jesteś cudzoziemcem, wybierz obywatelstwo, następnie zaznacz decyzja rektora oraz opcję odpowiadającą Twojej sytuacji prawnej
 • zapoznaj się z Klauzulą informacyjną RODO, a następnie przejdź do zgód i oświadczeń i zaakceptuj je
 • aktywuj konto w IRK poprzez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany podczas rejestracji.

3

KROK 3 - WPROWADZANIE DANYCH/EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zaloguj się do IRK poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz hasła lub jeżeli jesteś już zalogowany:

 • wypełnij zakładkę DANE OSOBOWE;
 • załącz zdjęcie (wg wymagań dot. dowodu osobistego) spełniające kryteria określone w IRK;
 • jeśli masz problem z dostosowaniem wielkości zdjęcia – skorzystaj z aplikacji, którą znajdziesz w punkcie 4;
 • wypełnij zakładkę WYKSZTAŁCENIE – tegoroczni maturzyści pomijają ten krok, aż do czasu otrzymania świadectwa maturalnego i wypełniają dane dopiero po jego uzyskaniu;
 • dokonaj wyboru kierunku – pamiętaj, że masz możliwość zapisania się na dowolną liczbę kierunków oraz formę studiów w terminach określonych w harmonogramach;

UWAGA! Jeśli posiadasz świadectwo spoza Polski zarejestruj się w IRK przed terminem egzaminu z języka polskiego i przystąp do niego w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj, że egzamin przeprowadzany jest tylko raz w rekrutacji – nie przeocz tego terminu! Informację o zdaniu/niezdaniu egzaminu oraz uzyskanym przez Ciebie wyniku otrzymasz zaraz po jego zakończeniu. Wpisz go do swojego profilu w IRK. Uzyskanie z egzaminu z języka polskiego wyniku niższego niż 60% jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu oraz zakończeniem na tym etapie rekrutacji – zmienimy wtedy Twój status na POZA RANKINGIEM. Wynik z egzaminu jest  ważny w każdym naborze  w roku rekrutacji, w którym był zdawany.

Tu znajdziesz Regulamin egzaminu z języka polskiego w formie zdalnej. Zapoznaj się z nim!

UWAGA! Jeśli jesteś kandydatem posiadającym świadectwo uzyskane za granicą i uzyskałeś pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego, w terminie określonym w harmonogramie, załącz w zakładce ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW skan świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz dokumentem informującym o zastosowanej na świadectwie/dyplomie skali ocen, w celu weryfikacji przez uczelnię. Po dokonanej weryfikacji otrzymasz drogą mailową informację o uznaniu/nieuznaniu dokumentu.

Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie pól obowiązkowych spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie i uniemożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji. Po kompletnym wypełnieniu danych zakładka zmieni kolor na zielony (z czerwonego).


4

KROK 4 - WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Zaloguj się do IRK (wpisz Twój e-mail oraz hasło) lub jeżeli jesteś już zalogowany:

Przejdź do zakładki WYNIKI – wprowadź wyniki, ze świadectwa, ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

Koniecznie sprawdź, czy wpisane wyniki się zapisały w Twoim profilu.

PAMIĘTAJ! Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosisz wszelkie konsekwencje ich błędnego wprowadzenia.

Kandydaci na kierunki prowadzone na WNoZ  wpisują wynik z języka polskiego z egzaminu maturalnego (wpisz jedną, wyższą ocenę).

Tegoroczni maturzyści, pomijają tę zakładkę, aż do czasu otrzymania świadectwa maturalnego.

W przypadku świadectw spoza Polski wyniki muszą być przeliczone samodzielnie przez kandydata oraz zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach rekrutacji.

Jeżeli przystępowałeś do egzaminu z j. polskiego w naszej uczelni (jako kandydat ze świadectwem uzyskanym za granicą) wpisz wynik z egzaminu do swojego profilu w IRK.

UWAGA!

1. Jeżeli nie zatwierdzisz wprowadzonych danych za pomocą ZAPISZ oraz – po wprowadzeniu wszystkich wyników –    , to nie zostaną one zachowane.

2. W przypadku wyników ze świadectw spoza Polski wyniki muszą być przeliczone samodzielnie przez kandydata oraz zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach rekrutacji.

3. Należy je wprowadzić do IRK w terminie określonym we właściwym harmonogramie.

PAMIĘTAJ! Koniecznie sprawdź, czy wpisane wyniki się zapisały w Twoim profilu. Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosisz wszelkie konsekwencje ich błędnego wprowadzenia.


5

KROK 5 - OPŁATA REKRUTACYJNA

W zakładce OPŁATA znajdziesz informacje o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego uczelni i inne konieczne do realizacji przelewu. Dla każdego kandydata oraz każdego zadeklarowanego kierunku generowany jest inny, indywidualny numer rachunku bankowego uczelni, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

W chwili, gdy Twój przelew zostanie zaksięgowany na rachunku uczelni,  a u t o m a t y c z n i e  zmieni się kolor zakładki na zielony, a należność się wyzeruje.

UWAGA!

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, wnieś opłatę dopiero po otrzymaniu wyników z matury.

UWAGA!

1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej oddzielnie dla każdego deklarowanego kierunku i formy studiów (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.

2. Nie wpłacaj na ten sam numer rachunku bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. PAMIĘTAJ! Ważne, aby przelew dotarł na rachunek Uczelni przed upływem terminu wskazanego we właściwym harmonogramie rekrutacji.  Niedokonanie wpłaty lub nieterminowa wpłata na odpowiedni rachunek lub wpłata dokonana na inny rachunek bankowy Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji na dany kierunek i może skutkować niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

3. Kandydaci na II nabór, którzy w I naborze (w tym kandydaci z pozytywnym wynikiem z egzaminu z języka polskiego) nie zostali przyjęci ze względu na liczbę punktów niekwalifikującą ich do przyjęcia nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.

4. Jeżeli aplikujesz na studia niestacjonarne i brałeś udział w rekrutacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek  – nie wnosisz opłaty rekrutacyjnej.


6

KROK 6 - OGŁOSZENIE PIERWSZYCH LIST: RANKINGOWEJ I ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Gdy w IRK wypełnione zostaną wszystkie wymagane pola i wniesiona opłata rekrutacyjna – zakładki zmienią kolor z czerwonego na zielony. Od tego momentu osoba o statusie Zarejestrowany będzie oczekiwać na zmianę swojego statusu z Zarejestrowany na Kandydat.

UWAGA! zmiana statusu  NIE DOKONUJE  się automatycznie po zapisaniu wszystkich zakładek. Statusy zmieniane i nadawane są przez komisje rekrutacyjne na posiedzeniu kwalifikacyjnym komisji.

Po zamknięciu rejestracji profil kandydata będzie zablokowany do edycji – wtedy na tle zakładek pojawią się ukośne paski  . Komisja rekrutacyjna przystępuje do  następnego etapu: weryfikacji danych kandydata. Po pozytywnej weryfikacji zmieniany jest status z Zarejestrowanego na Kandydat.

Informacja o etapach postępowania rekrutacyjnego przesyłana jest na podany przez kandydata adres mailowy, a zmiana statusu widoczna jest na indywidualnym profilu kandydata w IRK. Kliknij w STATUSY W IRK, aby dowiedzieć się, co oznacza dany status:

zarejestrowany
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która zarejestrowała się w systemie IRK i utworzyła indywidualny profil.
kandydat
Osoba z dotychczasowym statusem ZAREJESTROWANY, która dokonała prawidłowej, kompletnej i terminowej rejestracji w IRK, wpisała wyniki z przedmiotów kierunkowych, uiściła opłatę rekrutacyjną w pełnej wysokości na indywidualny rachunek bankowy z zachowaniem terminu płatności – zgodnie z warunkami i harmonogramem rekrutacji na dany kierunek, formę, poziom, język prowadzonych studiów oraz została umieszczona na liście rankingowej - co oznacza, że będzie brała udział w procesie rekrutacji. UWAGA! 1. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, aplikujących na studia w j. polskim: otrzymanie potwierdzenia ze strony uczelni o pozytywnej weryfikacji wgranych skanów świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniami oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z j. polskiego. 2. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów z dyplomem IB/EB, jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka polskiego: uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z j. polskiego.
zakwalifikowany do przyjęcia
Osoba z dotychczasowym statusem KANDYDAT, aplikująca na studia w j. polskim, która na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych i obowiązującego dla danego kierunku, formy, poziomu i języka prowadzonych studiów limitu, została umieszczona na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, co oznacza, że osoba ta jest zaproszona przez komisję rekrutacyjną do złożenia w wymaganych dokumentów w ustalonym miejscu i terminie określonym we właściwym harmonogramie rekrutacji.
poza rankingiem
Osoba z dotychczasowym statusem ZAREJESTROWANY, która: 1. złożyła rezygnację z aplikowania na studia lub 2. nie spełniła któregokolwiek z wymagań uprawniających do uczestnictwa w procesie rekrutacji, określonych w warunkach i harmonogramie rekrutacji na dany kierunek, formę, poziom oraz język prowadzonych studiów.
nieprzyjęty
Osoba z dotychczasowym statusie KANDYDAT lub ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO, która nie została przyjęta ze względu na: 1. nieuzyskanie wymaganej liczby punktów do przyjęcia (wcześniej KANDYDAT) lub 2. niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w komisji rekrutacyjnej (wcześniej ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA) lub 3. nieuzupełnienie braków formalnych po uzyskaniu wezwania (wcześniej PRZYJĘTY WARUNKOWO) lub 4. nieuruchomienie kierunku (wcześniej PRZYJĘTY).
przyjęty warunkowo
Osoba z dotychczasowym statusem ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA, która podczas składania dokumentów otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w określonym terminie. Na liście przyjętych jest oznaczona odpowiednim przypisem.
przyjęty
Osoba z dotychczasowym statusem ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO, która została przyjęta na studia.

Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów) tworzone są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 2024, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć oraz publikowane na internetowej stronie rekrutacji Uczelni i na tablicach ogłoszeń dziekanatu, według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK.

UWAGA!

Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów. Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego, wysyłany do kandydata w systemie IRK, ma charakter informacyjny i nie jest decyzją administracyjną.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia, fizyka, matematyka na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

2)        chemia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, biologia, matematyka na farmacji

3)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia, matematyka na analityce medycznej

4)        język polski – na pozostałych kierunkach.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

 


7

KROK 7 - UMOWA O ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA ORAZ POROZUMIENIE O ROZŁOŻENIU NA RATY

Zapoznaj się z umową o odpłatności za usługi edukacyjne oraz porozumieniem w sprawie rozłożenia na raty płatności za studia. Potwierdź w IRK, że zapoznałeś się z umową.

Jeśli opłacasz studia – wybierz, czy będziesz wnosić opłatę roczną, czy w 2 lub 4 ratach oraz zaznacz swój wybór w IRK.

Przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę (roczną, I ratę) wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. UWAGA! Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w Twoim profilu na Wirtualnej Uczelni.

W przypadku opłat wnoszonych w 2 ratach – wysokość opłaty to kwota opłaty rocznej powiększonej o 2,5%, a następnie podzielonej na 2 równe raty:
I rata za semestr zimowy płatna w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,

II rata za semestr letni płatna – do 15 lutego.

W przypadku opłat wnoszonych w 4 ratach – wysokość opłaty to kwota opłaty rocznej powiększonej o 3,5%, a następnie podzielonej na 4 równe raty:
I rata płatna w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,

II rata płatna do 15 listopada,

III rata płatna do 15 lutego,

IV rata płatna do 15 maja.


8

KROK 8 - SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKONANIE WPISU NA I ROK STUDIÓW

Jeżeli otrzymałeś informację o zmianie Twojego statusu w IRK na ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA, sprawdź, czy znalazłeś swój ID na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Wtedy:

UWAGA! Wydruk podania ankiety osobowej z IRK będzie możliwy po potwierdzeniu zapoznania się z umową.
PAMIĘTAJ, że na każdy kierunek, na który chcesz się wpisać, musisz wydrukować osobną ankietę, właściwą dla danego kierunku studiów.

W określonym w harmonogramie terminie złóż przygotowane dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez komisję rekrutacyjną lub notariusza.

Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie komplet wymaganych dokumentów oraz upoważnienie – pełnomocnictwo do działania w imieniu kandydata

PAMIETAJ!
Niedostarczenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca na danym kierunku i zmianą Twojego statusu na NIEPRZYJĘTY.

UWAGA !
Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia na kilku kierunkach, zdecyduj i wybierz jeden i pamiętaj, aby złożyć jak najszybciej, rezygnację z rekrutacji na pozostałych kierunkach, na które aplikowałeś – odblokuj miejsce i daj szansę kandydatom zainteresowanym tym kierunkiem. W następnym kroku znajdziesz informację, jak skutecznie dokonać rezygnacji.

Adresy poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych

Dostarczyłeś dokumenty? Gratulacje! Oficjalnie zostałeś studentem UMW!


9

KROK 9 - REZYGNACJA

Ze studiów można zrezygnować na każdym etapie procesu rekrutacji i jest to proces nieodwracalny. Rezygnację z rekrutacji na studia złóż bezpośrednio przez IRK z indywidualnego profilu kandydata w IRK.

Rezygnację może też złożyć:

 1. drogą elektroniczną przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo
 2. osobiście, albo
 3. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku/ach, na które aplikowałeś i chcesz zrezygnować z rekrutacji, poinformuj nas o tym jak najszybciej – dasz w ten sposób szansę innym kandydatom.

Przykładowe oświadczenie o rezygnacji


10

KROK 10 - OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

Po zakończeniu składania dokumentów ogłaszana jest lista osób przyjętych na dany kierunek oraz kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, aż do wypełnienia wszystkich miejsc na dany kierunek, formę i poziom studiów.


11

KROK 11 - KOLEJNY NABÓR

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I naborze, to możesz starać się o przyjęcie na studia w kolejnym naborze. Po zakończeniu rekrutacji I naboru, otwarty zostaje kolejny nabór na studia. Informacja o tym naborze i terminach jest publikowana harmonogramie rekrutacji, a także na internetowej stronie rekrutacji w zakładce News oraz komunikatach właściwego wydziału.

Rejestracja elektroniczna w IRK w kolejnym naborze obowiązuje wszystkich kandydatów, którzy nadal są zainteresowani podjęciem studiów na kierunku lekarskim.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji na studia i którzy w I naborze znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą ich do przyjęcia, zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku studiów w II naborze i ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych, dla  każdego zadeklarowanego kierunku osobno. Ponadto nie wnoszą ponownie opłaty rekrutacyjnej, chyba że ubiegają się o przyjęcie na kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze. Natomiast kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w wyznaczonym terminie w I naborze lub złożyli rezygnację ze studiów, wnoszą ponownie opłatę rekrutacyjną.

Kandydaci, którzy nie brali udziału w rekrutacji na studia w I naborze, zobowiązani są do dokonania pełnej rejestracji w IRK, tj. założenia konta, poprawnego wypełnienia profilu, wybrania kierunku w II naborze, wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych dla każdego zadeklarowanego kierunku osobno oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z kolejnych naborów na danym kierunku publikowane będą wyłącznie w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc, z powodu  rezygnacji osób wcześniej przyjętych na studia na danym kierunku. W przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na niewystarczającą liczbę przyjętych, opłata rekrutacyjna za II nabór będzie zwracana po zakończeniu procesu rekrutacji na podstawie wniosku złożonego do KR do dnia 15.10.


12

KROK 12 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli uczestniczyłeś w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia stacjonarne i wynik Twojego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został, w efekcie odwołania, podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
W tym celu, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na wynik kwalifikujący do przyjęcia: sprawdź, czy Twoja nowa punktacja kwalifikuje Cię do przyjęcia, złóż osobiście pisemny wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej we właściwej KR wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, wydanym przez OKE.

Po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w warunkach oraz w harmonogramie rekrutacji 2024/2025 możesz zostać przyjęty w ramach wolnych miejsc na dany kierunek studiów.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie przejdź do najczęściej zadawanych pytań FAQ lub skorzystaj z zakładki „Masz pytanie?” lub skontaktuj się z nami: +48 665 866 669 lub  +48 781 610 045