REJESTRACJA KROK PO KROKU

KROK PO KROKU

Jeżeli chcesz studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu koniecznie zapoznaj się z warunkami i harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na wybrany przez Ciebie kierunek na rok akademicki 2023/2024. Przeczytaj także klauzulę informacyjną RODO, a następnie zarejestruj się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK. Elektroniczna rejestracja kandydatów obowiązuje na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W ramach jednego profilu w IRK możesz zapisać się na dowolną liczbę kierunków studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Od momentu otwarcia rejestracji aż do jej zamknięcia możesz wielokrotnie logować się do swojego profilu w IRK, uzupełniać oraz zmieniać/poprawiać wprowadzone dane (oprócz danych identyfikacyjnych). Natomiast po zamknięciu rejestracji w IRK, dostęp do edycji danych w IRK jest możliwy na Twój wniosek skierowany do właściwej komisji rekrutacyjnej KR, wysłany z podanego podczas rejestracji adresu e-mail.

Jeśli w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji jesteś osobą niepełnoletnią to podczas składania dokumentów w siedzibie właściwej KR musisz przedstawić zgoda rodzica na udział w rekrutacji i podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią. (Parental/guardian form)

UWAGA! Pamiętaj, że to Ty ponosisz konsekwencje wynikające z błędnej rejestracji w IRK: błędnego lub niekompletnego wypełnienia pól formularzy lub podania informacji niezgodnych z posiadanymi dokumentami. Rozbieżność pomiędzy danymi wprowadzonymi do IRK a treścią dokumentów składanych przez Ciebie, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub brakiem możliwości udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych, niezależnej od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lub okresowego przeciążenia naszych serwerów, uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub wprowadzenia zmian przez kandydata.


1

KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI

UWAGA!

Wnioskując o usunięcie danych osobowych, powinieneś uprzednio zaznaczyć rezygnację w swoim profilu w IRK na wszystkich kierunkach studiów, na których ubiegałeś się o przyjęcie.


2

KROK 2 - REJSTRACJA WSTĘPNA

Zarejestruj się bezpośrednio przez link:

dla kandydatów na studia w j. polskim: https://irk.umw.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html?locale=PL
dla kandydatów na English Division: https://recruitment.umw.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html?locale=en

lub kliknij w przycisk logowania na stronie rekrutacji: https://rekrutacja.umw.edu.pl/rejestracja/, następnie:

 • kliknij w ikonkę
 • wpisz i ZAPAMIĘTAJ adres e-mail oraz hasło. UWAGA! Każde logowanie do systemu IRK następuje po podaniu loginu (którym w IRK jest adres e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie zakładania profilu
 • wypełnij formularz rejestracyjny – sprawdź poprawność danych
 • jeżeli jesteś cudzoziemcem, wybierz obywatelstwo, a następnie zaznacz decyzja rektora
 • zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną RODO, a następnie przejdź do zgód i oświadczeń
 • aktywuj konto w IRK poprzez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail, podany podczas rejestracji.

3

KROK 3 - WPROWADZANIE DANYCH

Zaloguj się do IRK poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz hasła lub jeżeli jesteś już zalogowany:

 • wypełnij zakładkę DANE OSOBOWE;
 • załącz zdjęcie (jak do dowodu osobistego) spełniające kryteria określone w IRK;
 • wypełnij zakładkę WYKSZTAŁCENIE – tegoroczni maturzyści wypełniają dane po otrzymaniu świadectwa maturalnego;
 • dokonaj wyboru kierunku – pamiętaj, że masz możliwość zapisania się na dowolną liczbę kierunków studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w terminach określonych w harmonogramach;
 • wypełnij zakładkę DEKLARACJE – jeśli jesteś kandydatem posiadającym świadectwo uzyskane za granicą, zapisz się na egzamin z języka polskiego na naszej uczelni poprzez zaznaczenie odpowiedniej deklaracji w IRK, a następnie wybierz termin egzaminu zgodny z harmonogramem rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek. Informacja o zdaniu/niezdaniu egzaminu oraz uzyskanym przez Ciebie wyniku zostanie wpisana do Twojego profilu w systemie IRK przed ogłoszeniem pierwszych list.

Uzyskanie z egzaminu z języka polskiego wyniku niższego niż 60% jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu oraz zakończeniem na tym etapie procesu rekrutacji.

          Tu znajdziesz Regulamin egzaminu z języka polskiego w formie zdalnej. Zapoznaj się z nim!

UWAGA! Jeśli jesteś kandydatem posiadającym świadectwo uzyskane za granicą, załącz, w terminie określonym w harmonogramie, do zakładki ZAŁĄCZANIE DOKUMENTÓW skanu świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem oraz  dokumentem informującym o zastosowanej na świadectwie/dyplomie skali ocen, w celu weryfikacji przez uczelnię. Po dokonanej weryfikacji otrzymasz drogą mailową informację o uznaniu/nieuznaniu dokumentu wraz z zaproszeniem na egzamin z j. polskiego.

Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie pól obowiązkowych spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie i uniemożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji.
Po kompletnym wypełnieniu danych zakładka zmieni kolor (z czerwonego) na zielony.


4

KROK 4 - WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Zaloguj się do IRK (wpisz Twój e-mail oraz hasło) lub jeżeli jesteś już zalogowany:
przejdź do zakładki WYNIKI – wprowadź wyniki, ze świadectwa, ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.

Kandydaci na kierunki prowadzone na WNoZ  wpisują także wynik z języka polskiego z egzaminu maturalnego (wyższą ocenę).

Tegoroczni maturzyści dane wypełniają po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

UWAGA!

1. Jeżeli nie zatwierdzisz wprowadzonych danych za pomocą ZAPISZ oraz – po wprowadzeniu wszystkich wyników –    , to nie zostaną one zachowane.

2. Wyniki muszą być przeliczone samodzielnie i zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach rekrutacji.

3. Należy je wprowadzić do IRK w terminie określonym we właściwym harmonogramie.

4. Jeżeli przystępowałeś do egzaminu z j. polskiego w naszej uczelni (jako kandydat ze świadectwem uzyskanym za granicą) wynik z egzaminu pojawi się w zakładce DEKLARACJE przed opublikowaniem pierwszych list.

PAMIĘTAJ! Koniecznie sprawdź, czy wpisane wyniki się zapisały w Twoim profilu. Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosisz wszelkie konsekwencje ich błędnego wprowadzenia.


5

KROK 5 - OPŁATA REKRUTACYJNA

W zakładce OPŁATA znajdziesz informacje o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego uczelni i inne konieczne do realizacji przelewu. Dla każdego kandydata oraz każdego zadeklarowanego kierunku generowany jest inny, indywidualny numer rachunku bankowego uczelni, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej.

W chwili, gdy Twój przelew zostanie zaksięgowany na rachunku uczelni,  a u t o m a t y c z n i e  zmieni się kolor zakładki na zielony, a należność się wyzeruje.

UWAGA!

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, wnieś opłatę dopiero po otrzymaniu wyników z matury.

UWAGA!

1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej oddzielnie dla każdego deklarowanego kierunku i formy studiów (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.

2. Nie wpłacaj na ten sam numer rachunku bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. PAMIĘTAJ! Ważne, aby przelew dotarł na rachunek Uczelni przed upływem terminu wskazanego we właściwym harmonogramie rekrutacji.  Niedokonanie wpłaty lub nieterminowa wpłata na odpowiedni rachunek lub wpłata dokonana na inny rachunek bankowy Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji na dany kierunek i może skutkować niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

3. Jeżeli aplikujesz na studia niestacjonarne i brałeś udział w rekrutacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek  oraz/lub brałeś udział w I naborze, a następnie w II naborze na ten sam kierunek– nie wnosisz opłaty rekrutacyjnej. W każdym innym przypadku wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest wymagane.


6

KROK 6 - OGŁOSZENIE PIERWSZYCH LIST: RANKINGOWEJ I ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

Gdy w IRK wypełnione zostaną wszystkie wymagane pola i wniesiona opłata rekrutacyjna – zakładki zmienią kolor z czerwonego na zielony. Od tego momentu osoba o statusie Zarejestrowany będzie oczekiwać na zmianę swojego statusu Zarejestrowany na Kandydat.

Uwaga: zmiana statusu  n i e  dokonuje się automatycznie po zapisaniu wszystkich zakładek. Statusy zmieniane i nadawane są przez komisje rekrutacyjne po posiedzeniu komisji.

Po zamknięciu rejestracji profil kandydata będzie zablokowany do edycji – wtedy na tle zakładek pojawią się ukośne paski  . Komisja rekrutacyjna przystępuje do  następnego etapu: weryfikacji danych kandydata. Po pozytywnej weryfikacji zmieniany jest status z Zarejestrowanego na Kandydat.

Informacja o etapach postępowania rekrutacyjnego przesyłana jest na podany przez kandydata adres mailowy, a zmiana statusu widoczna jest na indywidualnym profilu kandydata w IRK. Kliknij w STATUSY W IRK, aby dowiedzieć się, co oznacza dany status:

zarejestrowany
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która zarejestrowała się w systemie IRK i utworzyła indywidualny profil.
kandydat
Osoba z dotychczasowym statusem ZAREJESTROWANY, która dokonała prawidłowej, kompletnej i terminowej rejestracji w IRK, wpisała wyniki z przedmiotów kierunkowych, uiściła opłatę rekrutacyjną w pełnej wysokości na indywidualny rachunek bankowy z zachowaniem terminu płatności – zgodnie z warunkami i harmonogramem rekrutacji na dany kierunek, formę, poziom, język prowadzonych studiów oraz została umieszczona na liście rankingowej w procesie rekrutacji. Uwaga! 1. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, aplikujących na studia w j. polskim: otrzymanie potwierdzenia ze strony uczelni o pozytywnej weryfikacji wgranych skanów świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniami oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z j. polskiego. 2. Dodatkowy wymóg w przypadku kandydatów z dyplomem IB/EB, jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka polskiego: uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z j. polskiego.
zakwalifikowany do przyjęcia
Osoba z dotychczasowym statusem KANDYDAT, aplikująca na studia w j. polskim, która na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych i obowiązującego dla danego kierunku, formy, poziomu i języka prowadzonych studiów limitu, została umieszczona na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Osoba ta jest zobowiązana złożyć wymagane dokumenty w ustalonym miejscu i terminie, określonym we właściwym harmonogramie rekrutacji.
poza rankingiem
Osoba z dotychczasowym statusem ZAREJESTROWANY, która: 1. złożyła rezygnację z aplikowania na studia lub 2. nie spełniła któregokolwiek z wymagań uprawniających do uczestnictwa w procesie rekrutacji, określonych w warunkach i harmonogramie rekrutacji na dany kierunek, formę, poziom oraz język prowadzonych studiów.
nieprzyjęty
Osoba z dotychczasowym statusie KANDYDAT lub ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO, która nie została przyjęta ze względu na: 1. nieuzyskanie wymaganej liczby punktów do przyjęcia (KANDYDAT) lub 2. niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w KR (ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA) lub 3. nieuzupełnienie braków formalnych po uzyskaniu wezwania (PRZYJĘTY WARUNKOWO) lub 4. nieuruchomienie kierunku (PRZYJĘTY).
przyjęty warunkowo
Osoba z dotychczasowym statusem ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA, która podczas składania dokumentów otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Na liście przyjętych jest oznaczona odpowiednim przypisem.
przyjęty
Osoba z dotychczasowym statusem ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA lub PRZYJĘTY WARUNKOWO, którą wpisano na listę przyjętych.

Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) tworzone są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 2023, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć oraz publikowane na internetowej stronie rekrutacji Uczelni  i na tablicach ogłoszeń dziekanatu, według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK.

UWAGA: Listy rekrutacyjne publikowane na stronie internetowej uczelni nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów. Komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego, wysyłany do kandydata w systemie IRK, ma charakter informacyjny i nie jest decyzją administracyjną.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

2)        chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

 


7

KROK 7 - SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKONANIE WPISU NA I ROK STUDIÓW

Jeżeli otrzymałeś informację o zmianie Twojego statusu w IRK na ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA i znalazłeś się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:

•  skompletuj (oryginały wraz z kopiami) wszystkich dokumentów wymaganych przy przyjęciu na studia;
•  wydrukuj z IRK:
ankietę osobową oraz wniosek NFZ (wniosek NFZ o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię – wyłącznie, gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu pracy rodziców lub innym);
UWAGA!
Wydruk z IRK będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy wypełnione zostaną wszystkie obowiązkowe pola i zakładki w IRK.
PAMIĘTAJ, że na każdy kierunek, na który chcesz się wpisać, musisz wydrukować osobną ankietę, właściwą dla danych studiów.
• złóż własnoręczny czytelny podpis (imię i nazwisko) w wyznaczonych miejscach na ankiecie osobowej;
•  w określonym w harmonogramie terminie złóż przygotowane dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla wybranego kierunku;
•  Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią to podczas składania dokumentów, w siedzibie właściwej KR musisz, przedstawić zgodę rodzica na udział w rekrutacji i podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

• Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez komisję rekrutacyjną lub notariusza.
Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie komplet wymaganych dokumentów oraz upoważnienie – pełnomocnictwo do działania w imieniu kandydata

PAMIETAJ!
Niedostarczenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego Ci miejsca na danym kierunku.

• Następnie zgłoś się do właściwego dziekanatu celem:

– odebrania skierowania na badania do lekarza medycyny pracy;
– podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne;
– wpisania się na I rok studiów.

PAMIETAJ !
Brak wpisu na studia w wyznaczonym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z przyznanego Ci miejsca na danym kierunku.

UWAGA !
Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia na kilku kierunkach, zdecyduj i wybierz jeden i pamiętaj, aby złożyć jak najszybciej, rezygnację z rekrutacji na pozostałych kierunkach, na które aplikowałeś – odblokuj miejsce i daj szansę kandydatom zainteresowanym tym kierunkiem.

Adresy poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych

Dostarczyłeś dokumenty?
Gratulacje!
Oficjalnie jesteś studentem UMW!


8

KROK 8 - REZYGNACJA

Ze studiów można zrezygnować na każdym etapie procesu rekrutacji i jest to proces nieodwracalny. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydat może złożyć:

 1. bezpośrednio z indywidualnego profilu kandydata w IRK albo
 2. drogą elektroniczną –przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo
 3. osobiście, albo
 4. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku/ach, na które aplikowałeś i chcesz zrezygnować z rekrutacji , poinformuj nas o tym jak najszybciej – dasz w ten sposób szansę innym kandydatom.

Sample declaration of resignation

Przykładowe oświadczenie o rezygnacji

.


9

KROK 9 - OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

Po zakończeniu etapu składania dokumentów ogłaszana jest lista osób przyjętych na dany kierunek (zwykle po godzinie 13.00) oraz kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, aż do wypełnienia wszystkich miejsc na dany kierunek, formę i poziom studiów.


10

KROK 10 - II NABÓR

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I naborze, to możesz starać się o przyjęcie na studia w II naborze, o ile taki zostanie ogłoszony. Po zakończeniu rekrutacji z I naboru, w przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku, poziomie i formie studiów, przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dodatkowym II naborze na studia. Informacja o dodatkowym naborze i terminach  jest publikowana na internetowej stronie rekrutacji w zakładce News oraz komunikatach właściwego wydziału. Terminy w kolejnym naborze na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną podane są w harmonogramie rekrutacji, a terminy dla pozostałych kierunków będą ogłaszane na początku września na stronie rekrutacji oraz przy danym kierunku.

UWAGA! Po zakończeniu I naboru kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia, ale nadal są zainteresowani podjęciem studiów na danym kierunku zobowiązani są do zarejestrowania się w II naborze w IRK. Ponowna rejestracja w IRK oraz ponowne wpisanie wyników obowiązuje wszystkich tych, których nadal interesują studia na naszej Uczelni, również tych, którzy brali udział w rekrutacji I naboru.


11

KROK 11 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli uczestniczyłeś w postępowaniu rekrutacyjnym I i II naboru na studia stacjonarne i wynik Twojego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został, w efekcie odwołania, podwyższony do liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
W tym celu, po otrzymaniu decyzji zmieniającej liczbę punktów na wynik kwalifikujący do przyjęcia:
● złóż osobiście pisemny wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej we właściwej KR,
● przedstaw dokument, poświadczający poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, wydany przez OKE.

Po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w warunkach oraz w harmonogramie rekrutacji 2023/2024 możesz zostać przyjęty w ramach wolnych miejsc na dany kierunek studiów.

UWAGA! Wnioski złożone po 30 września 2023 roku nie będą rozpatrywane.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie przejdź do najczęściej zadawanych pytań FAQ lub skorzystaj z zakładki „Masz pytanie?” lub skontaktuj się z nami: 665 866 669 lub 781 610 045.


pl_PLPolski