PL | EN

WARUNKI REKRUTACJI

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. W przypadku wyniku z matematyki lub fizyki za poziom rozszerzony nie przyznaje się dodatkowych punktów, natomiast poziom podstawowy przelicza się przez 0,8 (z zaokrągleniem do liczby całkowitej według zasady, że gdy wartość po przecinku jest większa bądź równa 5, to zaokrąglamy w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1)        biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

2)        chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.


KIERUNEK LEKARSKI
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 6 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy x 0,8 lub rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK LEKARSKI FILIA W WAŁBRZYCHU
studia jednolite stacjonarne 6 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy x 0,8 lub rozszerzony) warunki-rekrutacji-filia-2023-2024
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru: matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy x 0,8 lub rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK FARMACJA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5,5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia i chemia (poziom rozszerzony)
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3-3,5 lat do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK POŁOŻNICTWO
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy albo rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3 lata język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK DIETETYKA
studia I stopnia stacjonarne 3 lata jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne 2 lata wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
warunki rekrutacji 2023-2024
warunki rekrutacji 2024-2025
ENGLISH DIVISION
Faculty of medicine - masters degree studies 6- year warunki rekrutacji 2024-2025

warunki rekrutacji 2023-2024
admission requirements 2023-2024
Faculty of dentistry – masters degree studies 5- year warunki rekrutacji 2024-2025

warunki rekrutacji 2023-2024
admission requirements 2023-2024
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DLA OSÓB ZE ŚWIADECTWEM UZYSKANYM ZA GRANICĄ
Informacje dla cudzoziemców oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą. warunki rekrutacji