PL | EN

WARUNKI REKRUTACJI

Uwaga: Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 100 punktów w sumie z dwóch przedmiotów kierunkowych (wyniki z obu przedmiotów muszą być na poziomie rozszerzonym), przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów, pozostałe kierunki (jednolite magisterskie i I stopnia) – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

1) na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym: z biologii, a następnie chemii, fizyki, matematyki,
2) na farmacji: z chemii, a następnie biologii i matematyki,
3) na analityce medycznej: z biologii, a następnie chemii i matematyki,
4) na fizjoterapii, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, zdrowiu publicznym, dietetyce: z języka polskiego.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.


KIERUNEK LEKARSKI
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 6 lat biologia - poziom rozszerzony oraz drugi przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK LEKARSKI FILIA W WAŁBRZYCHU
studia jednolite stacjonarne 6 lat biologia - poziom rozszerzony oraz drugi przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia
warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia - poziom rozszerzony oraz drugi przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK FARMACJA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5,5 lat chemia (poziom rozszerzony) oraz drugi przedmiot do wyboru: biologia albo matematyka (poziom podstawowy - przelicznik 0,8 lub poziom rozszerzony - przelicznik 1)

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia (poziom rozszerzony) oraz drugi przedmiot do wyboru: chemia albo matematyka (poziom podstawowy - przelicznik 0,8 lub poziom rozszerzony - przelicznik 1)

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3-3,5 lat do wyboru jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia pielęgniarstwa, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK POŁOŻNICTWO
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia położnictwa, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat obowiązkowo biologia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy albo rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: geografia albo biologia albo chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
KIERUNEK DIETETYKA
studia I stopnia stacjonarne 3 lata do wyboru jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

warunki rekrutacji 2024-2025
studia II stopnia stacjonarne 2 lata wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, z zastrzeżeniem, że kandydat, który ukończył w Uczelni studia I stopnia na kierunku dietetyka otrzymuje maksymalny wynik za egzamin, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem

warunki rekrutacji 2024-2025
ENGLISH DIVISION
Faculty of medicine - masters degree studies 6- year biologia oraz drugi przedmiot do wyboru: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy - przelicznik 1 lub poziom rozszerzony - przelicznik 1,5) warunki rekrutacji 2024-2025
Faculty of dentistry – masters degree studies 5- year biologia oraz drugi przedmiot do wyboru: chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia (poziom podstawowy - przelicznik 1 lub poziom rozszerzony - przelicznik 1,5) warunki rekrutacji 2024-2025
STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DLA OSÓB ZE ŚWIADECTWEM UZYSKANYM ZA GRANICĄ
Informacje dla cudzoziemców oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą. warunki rekrutacji