PL | EN

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA
 1. Opłata rekrutacyjna za każdy kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.
 2. Kandydaci na studia zdrowie publiczne rekrutujący się w ramach potwierdzenia efektów uczenia się są zobowiązani do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, na numer rachunku bankowego, który generuje się w profilu kandydata w IRK (systemie internetowej rejestracji) indywidualnie dla każdego kandydata i wybranego kierunku. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków wnoszą opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno.

Nie wpłacaj na jeden numer konta bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. Liczba wniesionych opłat rekrutacyjnych musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów.

Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data i godzina zaksięgowania/wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto  Uczelni – brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

W przypadku kolejnych naborów na kierunku i formie studiów opłata rekrutacyjna nie jest pobierana, gdy po pierwszym naborze kandydat otrzymał status Nieprzyjęty ze względu na niewystarczającą liczbę punktów i w kolejnym naborze:

a) aplikował na ten sam kierunek w formie stacjonarnej albo w formie niestacjonarnej;

b) aplikował na ten sam kierunek jednocześnie w formie stacjonarnej i formie niestacjonarnej, z zastrzeżeniem, że opłata rekrutacyjna jest pobierana za formę kierunku wybraną w systemie IRK jako drugą.

Regulamin wnoszenia i zwrotu opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłaty za studia

Opłata za studia pobierana jest zgodnie z zarządzeniem 73/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczonych od roku akademickiego 2024/2025 –zarządzenie dostępne tu.

 

Podstawy zwolnienia cudzoziemca z opłat za studia stacjonarne:

 1. cudzoziemcy -obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy -obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w artykuł 10 ustęp 1 litera b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, ze zmianami), oraz członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej;
 4. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w artykule 159 ustęp 1 lub artykuł 186 ustęp 1 punkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. pozycja 2354 oraz z 2022 r. pozycja 91);
 5. cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy, posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w artykule 11a ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. pozycja 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 7. cudzoziemcy, posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 8. cudzoziemcy, będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w artykule 151 ustęp 1 lub artykuł 151b ustęp 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w artykule 156b ustęp 1 tej ustawy lub posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

 

1. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia:

 • stacjonarne (dotyczy cudzoziemców niezwolnionych z opłat)
 • niestacjonarne (studia płatne dla wszystkich)

w języku polskim od roku akademickiego 2024/2025 (za każdy rok studiów):


Wydział / Filia Kierunek dotyczy cudzoziemców opłacających studia stacjonarne oraz obywateli polskich i cudzoziemców studiujących w formie niestacjonarnej
Opłata jednorazowa Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty – wysokość opłaty za jedną ratę Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty – wysokość opłaty za jedną ratę
Wydział Lekarski/Filia w Wałbrzychu lekarski jednolite studia magisterskie 44 560,00 zł 22 837,00 zł 11 530,00 zł
Lekarsko-stomatologiczny Lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 49 016,00 zł 25 121,00 zł 12 683,00 zł
Farmaceutyczny farmacja (semestr I- X) jednolite studia magisterskie 26 736,00 zł 13 702,00 zł 6 918,00 zł
farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż 4 122,00 zł brak brak
analityka medyczna jednolite studia magisterskie 23 394,00 zł 11 989,00 zł 6 053,00 zł
dietetyka I stopnia 12 254,00 zł 6 280,00 zł 3 171,00 zł
dietetyka II stopnia 8 355,00 zł 4 282,00 zł 2 162,00 zł
Nauk o Zdrowiu pielęgniarstwo I stopnia (semestr I – VI) 9 469,00 zł 4 853,00 zł 2 450,00 zł
pielęgniarstwo I stopnia (semestr VII) 4 735,00 zł brak brak
pielęgniarstwo II stopnia 7 798,00 zł 3 996,00 zł 2 018,00 zł
położnictwo I stopnia 12 254,00 zł 6 280,00 zł 3 171,00 zł
położnictwo II stopnia 9 469,00 zł 4 853,00 zł 2 450,00 zł
fizjoterapia jednolite magisterskie 11 140,00 zł 5 709,00 zł 2 882,00 zł
zdrowie publiczne I stopnia 10 583,00 zł 5 424,00 zł 2 738,00 zł
zdrowie publiczne II stopnia 8 355,00 zł 4 282,00 zł 2 162,00 zł
ratownictwo medyczne I stopnia 10 583,00 zł 5 424,00 zł 2 738,00 zł

Osoby przyjęte na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia. Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie Wirtualna Uczelnia.

2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku obcym w formie stacjonarnej (studia płatne dla wszystkich) od roku akademickiego 2024/2025 (za każdy rok studiów):


Kierunek wysokość opłaty
Opłata jednorazowa Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty wysokość opłaty za jedną ratę Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty wysokość opłaty za jedną ratę
lekarski 62 384 zł 31 972 zł 16 142 zł
lekarsko-dentystyczny 72 410 zł 37 110 zł 18 736 zł

Przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 14 dni od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia, jednak nie później niż do 15 września, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji; Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie IRK.