OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA
  1. Opłata rekrutacyjna za każdy kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.
  2. Kandydaci na studia rekrutujący się w ramach potwierdzenia efektów uczenia się są zobowiązani do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, na numer rachunku bankowego, który generuje się w profilu kandydata w systemie internetowej rejestracji IRK indywidualnie dla każdego kandydata i wybranego kierunku. Uwaga:  Nie wpłacaj na jeden numer konta bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów.

Regulamin wnoszenia i zwrotu opłaty rekrutacyjnej

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłaty za studia

 

I. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku polskim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Opłaty na studiach stacjonarnych pobierane są wyłącznie od cudzoziemców*, z zastrzeżeniem art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.85 ze zm.), który mówi, że opłat nie pobiera się od:

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019r. poz.577 i 622);
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z2019r. poz.1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

1. Tabela opłat za studia stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim (za każdy rok studiów):

 

Wydział Kierunek Opłaty
Lekarski lekarski jednolite studia magisterskie 36 000 zł
Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 40 000 zł
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej farmacja (rok I - V) jednolite studia magisterskie 23 000 zł
farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż 3 500 zł
analityka medyczna jednolite studia magisterskie 20 000 zł
Nauk o Zdrowiu pielęgniarstwo I stopnia 7 000 zł
pielęgniarstwo II stopnia 6 500 zł
Nauk o Zdrowiu położnictwo I stopnia 11 000 zł
położnictwo II stopnia 8 000 zł
fizjoterapia I stopnia 10 000 zł
fizjoterapia II stopnia 9 000 zł
fizjoterapia jednolite magisterskie 9 500 zł
zdrowie publiczne I stopnia 9 000 zł
zdrowie publiczne II stopnia 7 000 zł
ratownictwo medyczne I stopnia 10 000 zł
dietetyka I stopnia 11 000 zł
dietetyka II stopnia 7 200 zł

____________________________

* zgodnie z § 1 ust. 3 zarządzenia nr 12 /XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów –link

2. Terminy oraz zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku polskim - dotyczy osób przyjętych na I rok studiów:

I rata (semestralna - każda w wysokości 50% raty rocznej lub roczna) - w terminie 3 dni roboczych** od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

_____________________________

** Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

 

II. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku obcym w formie stacjonarnej dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

 

1. Tabela opłat za studia w języku obcym (za każdy rok studiów):

 

Wydział Kierunek wysokość opłaty
Lekarski lekarski 50 000 zł
Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko- dentystyczny 59 000 zł

2. Terminy oraz zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku obcym:

 

dotyczy obywateli polskich przyjętych na I rok studiów dotyczy cudzoziemców przyjętych na I rok studiów
w ratach semestralnych (każda w wysokości 50% raty rocznej): a) rata za semestr zimowy płatna w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września* b) rata za semestr letni płatna w terminie do 15 lutego* w ratach semestralnych (każda w wysokości 50% raty rocznej): a) rata za semestr zimowy płatna w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września* b) rata za semestr letni płatna w terminie do 15 lutego*
I rata roczna - w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września* I rata roczna - w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września*
opłata za cały okres nauki - w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września* opłata za cały okres nauki - w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września*

 

________________________________

* Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.