PL | EN

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA
  1. Opłata rekrutacyjna za każdy kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.
  2. Kandydaci na studia rekrutujący się w ramach potwierdzenia efektów uczenia się są zobowiązani do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, na numer rachunku bankowego, który generuje się w profilu kandydata w systemie internetowej rejestracji IRK indywidualnie dla każdego kandydata i wybranego kierunku.

Uwaga:  Nie wpłacaj na jeden numer konta bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data i godzina zaksięgowania/wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.

Regulamin wnoszenia i zwrotu opłaty rekrutacyjnej
Regulations for the payment and reimbursement of the admission fee

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej
Request for admission fee reimbursement

Opłaty za studia

 

Podstawy zwolnienia cudzoziemca z opłat za studia stacjonarne:

Opłaty na studiach stacjonarnych pobierane są wyłącznie od cudzoziemców*, z zastrzeżeniem art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.85 ze zm.), który mówi, że opłat nie pobiera się od:

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019r. poz.577 i 622);
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z2019r. poz.1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

1. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim od roku akademickiego 2023/2024 (za każdy rok studiów):

 

Wydział Kierunek Opłaty
Lekarski lekarski jednolite studia magisterskie 40 000 zł
Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 44 000 zł
Farmaceutyczny farmacja (rok I - V) jednolite studia magisterskie 24 000 zł
farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż 3 700 zł
analityka medyczna jednolite studia magisterskie 21 000 zł
dietetyka I stopnia 11 000 zł
dietetyka II stopnia 7 500 zł
Nauk o Zdrowiu pielęgniarstwo I stopnia 8 500 zł
pielęgniarstwo II stopnia 7 000 zł
położnictwo I stopnia 11 000 zł
położnictwo II stopnia 8 500 zł
fizjoterapia jednolite magisterskie 10 000 zł
zdrowie publiczne I stopnia 9 500 zł
zdrowie publiczne II stopnia 7 500 zł
ratownictwo medyczne I stopnia 9 500 zł

____________________________

* zgodnie z § 1 ust. 3 zarządzenia nr 41/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2023/2024 związane z kształceniem studentów - link

Terminy oraz zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku polskim - dotyczy osób przyjętych na I rok studiów: I rata (roczna; semestralna - kwota opłaty rocznej powiększona o 2,5% tej opłaty, a następnie podzielone na dwie równe raty; kwartalna - kwota opłaty rocznej powiększona o 3,5% tej opłaty, a następnie podzielone na cztery równe raty ) - w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

Opłata semestralna:
II rata płatna do 15 lutego

Opłaty kwartalne:
II rata płatna do 15 listopada
III rata płatna do 15 lutego
IV rata płatna do 15 maja

UWAGA: Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku obcym w formie stacjonarnej od roku akademickiego 2023/2024 (za każdy rok studiów):

Kierunek wysokość opłaty
lekarski 56 000 zł
lekarsko- dentystyczny 65 000 zł

Terminy oraz zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku obcym (dotyczy osób przyjętych na I rok studiów):

Opłata roczna, I rata semestralna (kwota opłaty rocznej powiększona o 2,5% tej opłaty, a następnie podzielone na dwie równe raty), I rata kwartalna (kwota opłaty rocznej powiększona o 3,5% tej opłaty, a następnie podzielone na cztery równe raty) - płatna w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji.

Opłata semestralna:
II rata płatna do 15 lutego

Opłaty kwartalne:
II rata płatna do 15 listopada
III rata płatna do 15 lutego
IV rata płatna do 15 maja

UWAGA: Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

_____________________________