PAYMENTS

ADMISSION FEE
  1. The admission fee for each field, level, and mode of study is PLN 85.
  2. Candidates for studies who enrol under validation of learning outcomes are required to pay an admission fee of PLN 85.

The admission fee should be paid within the deadline specified in the admission schedule, to the bank account number generated in the candidate's profile in the Online Admission System (IRK) individually for each candidate and for each chosen field of study.

   Please note: Do not pay more than one admission fee to one bank account number. The amount of the admission fee paid must be in accordance with the number of fields of study chosen.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, że liczy się data i godzina zaksięgowania/wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.

Regulations for the payment and reimbursement of the admission fee
Regulations for the payment and reimbursement of the admission fee

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej
Request for admission fee reimbursement

PAYMENT FOR STUDYING IN ENGLISH DIVISION YOU WILL FIND BELOW IN POINT II.1

 

I. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku polskim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej od roku akademickiego 2022/2023

Opłaty na studiach stacjonarnych pobierane są wyłącznie od cudzoziemców*, z zastrzeżeniem art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.85 ze zm.), który mówi, że opłat nie pobiera się od:

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019r. poz.577 i 622);
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z2019r. poz.1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

1. Table of fees for studies in a polish language (for each year of study):

 

Faculty Field of study Opłaty
Faculty of Medicine lekarski jednolite studia magisterskie 37 000 zł
Faculty of Dentistry lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie 41 000 zł
Faculty of Pharmacy farmacja (rok I - V) jednolite studia magisterskie 23 000 zł
farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż 3 500 zł
analityka medyczna jednolite studia magisterskie 20 000 zł
dietetyka I stopnia 10 000 zł
dietetyka II stopnia 7 200 zł
Faculty of Health Studies pielęgniarstwo I stopnia 7 000 zł
pielęgniarstwo II stopnia 6 500 zł
Faculty of Health Studies położnictwo I stopnia 10 000 zł
położnictwo II stopnia 8 000 zł
fizjoterapia jednolite magisterskie 9 500 zł
zdrowie publiczne I stopnia 9 000 zł
zdrowie publiczne II stopnia 7 000 zł
ratownictwo medyczne I stopnia 9 000 zł

____________________________

* due to § 1 ust. 3 zarządzenia nr 23 /XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2022/2023 związane z kształceniem studentów - link

  The day of payment is the day of crediting the University's bank account specified in the agreement on the conditions of payment for educational services and other fees related to studies.

2. Time limits and rules for collecting fees for educational services provided in a polish language - applies to student admitted to the first year of study. First instalment (annual; semester -the amount of the annual fee increased by 2,5% of this fee, and then divided into two equal installments; quaterly - the amount of the annual fee increased by 3.5% of this fee, and then divided into four equal installments) - payable within 3 working days from the date of signing the contract on the terms of payment for educational services and other fees related to studying, but not later than until 15 September.

Semester instalment:
Second instalment payable by 15 February

Quarterly fees:
Second instalment payable by 15 November
Third instalment payable by 15 February
Fourth instalment payable by 15 May

II. Wysokość i terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku obcym w formie stacjonarnej od roku akademickiego 2022/2023

1. Table of fees for studies in a foreign language (for each year of study):

Field of study Fee
medicine 52 000 zł
dentistry 61 000 zł

2. Time limits and rules for collecting fees for educational services provided in a foreign language:

1) Polish citizens admitted to the first year of study:

Annual instalment, first semester instalment (the amount of the annual fee increased by 2.5% of this fee, and then divided into two equal installments), First semester instalment (the amount of the annual fee increased by 3.5% of this fee, and then divided into four equal installments) - payable within 3 working days from the date of signing the contract on the terms of payment for educational services and other fees related to studying, but not later than until 15 September.

Semester instalment:
Second instalment payable by 15 February

Quarterly fees:
Second instalment payable by 15 November
Third instalment payable by 15 February
Fourth instalment payable by 15 May

2) Foreign students admitted to the first year of study

Annual instalment, first semester instalment (the amount of the annual fee increased by 2.5% of this fee, and then divided into two equal installments), First semester instalment (the amount of the annual fee increased by 3.5% of this fee, and then divided into four equal installments) - payable within 14 working days from the date of signing the contract on the terms of payment for educational services and other fees related to studying, but not later than until 15 September.

Semester instalment:
Second instalment payable by 15 February

Quarterly fees:
Second instalment payable by 15 November
Third instalment payable by 15 February
Fourth instalment payable by 15 May

 The day of payment is the day of crediting the University's bank account specified in the agreement on the conditions of payment for educational services and other fees related to studies.

_____________________________