NEWSY

23.05.2022 Ruszyła rejestracja na studia!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów można już zarejestrować się na studia w j. polskim.
Wszystkie potrzebne wskazówki znajdziecie w sekcji „Rejestracja krok po kroku”: https://rekrutacja.umw.edu.pl/rejestracja/
Do systemu IRK można wejść przez powyższą stronę lub klikając TUTAJ

12.05.2022 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Dowiedz się więcej o ich zawodzie

Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Z tej okazji zachęcamy do obejrzenia krótkiego wykładu, który na Dzień Otwarty przygotowała prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz – pielęgniarka, dydaktyczka, naukowczyni.

Przypominamy, że od 2 lat pielęgniarstwo I stopnia można studiować również w formie niestacjonarnej (zajęcia piątek – niedziela). Zapraszamy wszystkich chcących się przekwalifikować i łączyć pracę ze studiami.

10.05.2022 Rozpoczęcie rekrutacji od dnia 23 maja br.

Dnia 23 maja br zostanie otwarty system rejestracji IRK na następujące kierunki studiów stacjonarnych magisterskich: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, fizjoterapię. Od tego dnia można się również rejestrować na kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: dietetykę, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.

Wszystkim rekrutującym się na naszą Uczelnię życzymy powodzenia!

06.05.2022 Harmonogramy rekrutacji na studia w j. polskim

Dostępne są już harmonogramy na wszystkie kierunki, formy i stopnie studiów w j. polskim!

Zwróćcie uwagę, że terminy dla osób ze świadectwem uzyskanym za granicą różnią się od terminów dla osób kończących szkołę w Polsce.

HARMONOGRAMY – Studia w języku polskim

27.04.2022 Przeniesienia z uczelni zagranicznych na UMW

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości kontynuowania studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informujemy, iż obecnie procedowane są zgłoszenia studentów z Ukrainy, którzy zostali wskazani przez Ministerstwo.

Nie przyjmujemy na ten moment żadnych nowych zgłoszeń. Prosimy natomiast o zapoznanie się z procedurą tradycyjnych przenosin z innej uczelni obowiązującej według Regulaminu studiów UMW.

Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie, przy zachowaniu kierunku, formy, poziomu kształcenia, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego, pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących        w danym roku akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie:
1) wniosek o przeniesienie,
2) kserokopię indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
3) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
4) zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
5) kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,
6) pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
7) w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty i wymagania różnią się w zależności od kierunku. Szczegółowe wytyczne dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki znajdziecie Państwo tutaj:

Wydział Lekarski
https://lekarski.umw.edu.pl/content/przeniesienia-student%C3%B3w-z-innych-uczelni

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
https://stomatologia.umw.edu.pl/wls-przeniesienia-studentow-z-innych-uczelni

Wydział Farmaceutyczny
https://farmacja.umw.edu.pl/sites/default/files/files/_Informacje_o_przeniesieniach_studentow_z_innych_uczelni_na_UM_we_Wroclawiu__2021_22_.pdf

Wydział Nauk o Zdrowiu
https://studenci.umw.edu.pl/dss-mobilnosc-studentow

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie od 01 sierpnia do 15 sierpnia roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki planowanego podjęcia studiów. Dziekan może uwzględnić wnioski złożone po terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

pl_PLPolski