PL | EN

NEWSY

04.08.2023 REKRUTACJA NA KIERUNEK LEKARSKI W FILII W WAŁBRZYCHU

Nasza Uczelnia oczekuje obecnie na zgodę władz na uruchomienie studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w Filii w Wałbrzychu. Uczelnia przygotowała dla przyszłych lekarzy 50 miejsc.

Informacje o terminach rekrutacji w filii w Wałbrzychu zostaną zamieszczone, niezwłocznie po uzyskaniu zgody, na stronach uczelni : https://rekrutacja.umw.edu.pl/kategoria/news/, https://www.umw.edu.pl/pl

Czas na rejestrację, wypełnienie formularza i podanie wszelkich niezbędnych danych w systemie IRK oraz termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej będzie określony w harmonogramie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zainteresowani podjęciem studiów w Filii w Wałbrzychu proszeni są o sprawdzanie na bieżąco informacji na ww stronach uczelni.

25.07.2023 Rekrutacja na studia II stopnia oraz na kierunek lekarski w II naborze

Rozpoczęliśmy rejestrację kandydatów na studia II stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka), która potrwa do 25 sierpnia.

Jednocześnie uruchomiony został II nabór na kierunek lekarski: zapisy przyjmujemy do 9 sierpnia. Zainteresowanych, którzy nie brali dotychczas udziału w rekrutacji na naszą uczelnię zapraszamy do utworzenia konta w IRK, wybrania kierunku, wpisania wyników z przedmiotów  kierunkowych oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.  Kandydaci, którzy w I naborze znajdowali się na liście rankingowej z liczbą punktów niekwalifikującą do przyjęcia (poniżej progu punktowego), zobowiązani są do wybrania na swoim profilu w IRK kierunku studiów w II naborze i ponownego wpisania wyników z przedmiotów kierunkowych. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie jest wymagane, chyba, że kandydat ubiega się w II naborze o przyjęcie na kierunek inny niż zadeklarowany w I naborze.

Listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane od 8 września aż do zakończenia rekrutacji w dniu 29 września.

13.07.2023 Koniec rejestracji na I nabór

Rejestracja na kierunki w I naborze została już zamknięta.

Status z Zarejestrowany zostanie zmieniony na Kandydat dopiero po zakończeniu prac kwalifikacyjnych prowadzonych przez komisje rekrutacyjne, co stanie się najwcześniej 14 lipca br., przed ogłoszeniem list rekrutacyjnych.

Wyjaśnienie, jak przebiega proces rekrutacji, można znaleźć tu, natomiast w kroku 6 są opisy statusów.

Życzymy powodzenia!

27.06.2023 Kandydaci w Ukrainy

Uwaga kandydaci z Ukrainy rekrutujący się na studia na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację lub analitykę medyczną.

Ze względu na odwołanie (od roku 2022) egzaminu ZNO przez oficjalne władze oświatowe Ukrainy oraz zastąpienie go Narodowym Testem Wieloprzedmiotowym NMT Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dopuszcza rekrutację na podstawie wyników z NMT oraz ze świadectwa o pełnym średnim wykształceniu (атестат про повну загальну середню освiту).

Kandydaci z Ukrainy, którzy ukończyli naukę w szkole średniej w 2022 oraz 2023 r., przeliczają wynik z certyfikatu NMT dzieląc go przez 2 (zgodnie z zasadą, że 2 punkty z NMT odpowiadają 1 punktowi rekrutacyjnemu), natomiast ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następującej tabeli, zgodnie z zasadą: punkty odpowiadające wynikowi ze świadectwa (patrz poniższa tabela) mnoży się przez przelicznik 0,8 i podaje w zaokrągleniu do liczby całkowitej.
Przykłady:

wynik z NMT, który wynosi 185, dzieli się przez 2 i otrzymuje 92,5 punktów rekrutacyjnych, które zaokrągla się do liczby 93 i wpisuje do IRK.

ocenie ze świadectwa 11 odpowiada (zgodnie z tabelą) 92 punkty rekrutacyjne. Po przemnożeniu 92 przez 0,8 otrzymuje się wynik 73,6, który zaokrągla się do liczby 74 i wpisuje do IRK.

25.05.2023 opłata rekrutacyjna, upoważnienie

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą wstrzymaj się z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej do momentu otrzymania wyników matury. Pamiętaj jednak, że obowiązuje Cię termin do 12 lipca – liczy się data wpływu przelewu na konto Uczelni. Informacja o zaksięgowaniu będzie dostępna w profilu kandydata w IRK, więc nie ma wymogu przesyłania mailem lub dostarczenie potwierdzenia o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej do komisji rekrutacyjnej.

Jeśli już teraz wiesz, że nie będzie Cię w czasie publikowania list, upoważnij kogoś do złożenia w Twoim imieniu dokumentów w komisji rekrutacyjnej – wzór upoważnienia znajdziesz tu, a pełny wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji tu.