PL | EN

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Co to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniała oferta rozwoju dla seniorów. Uniwersytet wspomaga rozwój osobowy i aktywizację społeczno-kulturalną dobrowolnie zrzeszonych w UTW ludzi starszych (którzy w roku przyjęcia ukończą 55 rok życia, emerytów i rencistów). Prowadzi profilaktykę gerontologiczną oraz działalność edukacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.

Do zadań UTW należy w szczególności:

  • edukacja ustawiczna seniorów, zwłaszcza w zakresie zdrowia, jego profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin  nauki,
  • dbałość o rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej seniorów poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjne, sportowe,
  • promowanie rozwoju osobistego seniorów poprzez tworzenie kół zainteresowań z różnych dziedzin i zakresów, prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin,
  • aktywizacja społeczna seniorów poprzez współpracę z innymi UTW oraz organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób starszych, a także poprzez budowanie relacji międzypokoleniowych oraz promowanie pozytywnego starzenia się i postaw prozdrowotnych w środowisku lokalnym,
  • rozwijanie samorządności wśród słuchaczy wspomagającej doskonalenie oferty usług edukacyjnych w ramach UTW Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  • promowanie postaw prozdrowotnych poprzez działania podejmowane przez słuchaczy w środowisku lokalnym,
  • tworzenie płaszczyzny współpracy i budowania relacji międzypokoleniowych poprzez wspólne działania podejmowane przez studentów i słuchaczy.

Zajęcia edukacyjne w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz inne zaproszone osoby.

Więcej na stronie internetowej UTW: utw.umw.edu.pl

Kontakt:
ul. Parkowa 34
51-616 Wrocław
Telefon: 71 330 77 79
E-mail: utw@umw.edu.pl

REKRUTACJA

Co roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca. Dostępna jest niewielka pula miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby się zapisać, należy w roku przyjęcia na uczelnię kończyć co najmniej 55 lat.

 

Rekrutacja na rok 2022/2023

Rekrutacja od będzie się w dniach 13.07.2022-15.07.2022 w godz.9.30-12.30 w pokoju nr 005 (parter) przy ulicy Parkowej 34.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zajęciach serdecznie zapraszamy – liczba miejsc ograniczona.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.